CONCURSURI ȘI ANUNȚURI

29 Martie 2021

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante Consilier I din cadrul compartimentului economico-financiar al CSM Oradea.

Documente atașate

– Anunț concurs – click AICI
– Bibliografie – click AICI
– Atribuții post – click AICI
– Formular înscriere – click AICI
– Adeverință model – click AICI
– Acord prelucrarea datelor – click AICI


11 martie 2021

Rezultatul la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional superior în cadrul CSM Oradea – click AICI.


5 martie 2021

Situația privind rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Compartimentului Economico-Financiar și Compartimentului Juridic și Achiziții click AICI.


24 februarie 2021

ANUNȚ
Examen de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Compartimentului Economico-Financiar și Compartimentului Juridic și Achiziții în data de 11.03.2021.

Anunțul examenului poate fi descărcat AICI.

Bibliografie
Consilier – click AICI
Consilier juridic – click AICI
Inspector specialitate – click AICI

Acord prelucrare date personale (GDPR) – click AICI


19 aprilie 2019

Rezultatul final la concursul organizat in perioada 09.04.2019-15.04.2019  pentru ocuparea postului vacant pe  perioada nedeterminata de ingrijitor la Baze Sportive – click AICI.

16 aprilie 2019

Rezultat interviu pentru postul de ingrijitor Baze Sportive click AICI.

10 aprilie 2019

Rezultat proba practica la concursul organizat in data de 09.04.2019 pentru postul de ingrijitor la Baze Sportive – click AICI.

2 aprilie 2019

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru postul vacant pe perioada nedeterminata de ingrijitor la Baze Sportive din cadrul CSM Oradea – click AICI.

18 martie 2019

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: ingrijitor (Baza Sportiva) (1 post)
Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea
Data publicării: 18.03.2019

Clubul Sportiv Municipal Oradea, din județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției contractuale de execuție vacante de ingrijitor la Baza Sportiva.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante pentru postul de ingrijitor sunt:

– • Studii  generale
– • Vechime în muncă: 1 an

Concursul  se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 29.03.2019, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 02.04.2019, ora 15.00
 3. Data de sustinere a probei practice: 09.04.2019, ora 11.00
 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 10.04.2019, ora 12.00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 15.04.2019, ora:11.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 16.04.2019, ora 11.00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 19.04.2019, ora 11.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a instituției www.csmoradea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

Anunțul poate fi descărcat AICI.
Formularul de înscriere poate fi descărcat AICI.

___

22 ianuarie 2019

Rezultatul final privind concursul organizat in perioada 09.01.2019-16.01.2019 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de inspector specialitate II – click AICI.

16 ianuarie 2019

Rezultatul final privind  concursul   organizat in perioada de 08.01.2019-11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de ingrijitor la Baza Sportiva Salca – click AICI.

14 ianuarie 2019

Rezultat interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor la Baza Sportiva Salca – click AICI.

11 ianuarie 2019

Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant pe perioda nedeterminata de inspector specialitate II din data de 09.01.2019 – click AICI.

10 ianuarie 2019

Rezultatul privind notarea probei practice la examenul organizat in data de 08.01.2019 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de ingrijitor la Baza Sportiva Tenis – click AICI.

28 decembrie 2018

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de inspector specialitate II – click AICI.

19 decembrie 2018

Rezultatul selecției de dosare pentru posturile de îngrijitor la baza sportivă Salca – click AICI.

10 decembrie 2018

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: inspector specialitate, grad II ( 1 post)
Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea
Data publicării: 10.12.2018

            Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector specialitate II din cadrul compartimentului Juridic si achizitii

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante de inspector specialitate, grad II  sunt:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 3 ani
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografia:

 • Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (actualizata)
 • H.G.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice (actualizata)
 • Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (actualizata)
 • Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului (actualizată)
 • HOTĂRÂRE nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului
 • Hotararea Consiliului Local nr. 316/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea*)
 • Hotararea Consiliului Local nr.973/25.10.2018 privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea*)
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (actualizată)
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. (actualizat)
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. (actualizat)
 • Ordonanta de Urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (actualizata)
  *) http://www.oradea.ro/hotarari-ale-consiliului-local

Concursul  se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 21.12.2018, ora 12.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 28.12.2018, ora 15.00
 3. Data de sustinere a probei scrise: 09.01.2019, ora 10.00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 11.01.2019, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 16.01.2019, ora:10.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 18.01.2019, ora 12.00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 21.01.2019, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare conform formular de inscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

Documente:

 • Formular de înscriere – descarcă AICI
 • Bibliografie – descarcă AICI

___

4 decembrie 2018

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: ingrijitor( Baza Sportiva Parc Salca) ( 2 posturi)
Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea
Data publicării: 04.12.2018

Clubul Sportiv Municipal Oradea, din județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ingrijitor la Baza Sportiva Parc Salca.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante pentru postul de ingrijitor sunt:

• Studii generale

– • Vechime în muncă: 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 18.12.2018, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 19.12.2018, ora 15.00

 3. Data de sustinere a probei practice: 08.01.2019, ora 11.00

 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 09.01.2019, ora 9.00

 5. Data de susţinere a probei interviu: 11.01.2019, ora:10.00

 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 14.01.2019, ora 13.00

 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 16.01.2019, ora 13.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a instituției www.csmoradea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

Documente

 • Formular de înscriere – descarcă AICI
 • Model adeverință vechime – descarcă AICI

___

8 octombrie 2018

Rezultat final privind concursul organizat in perioada 30.08.2018-08.10.2018 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de referent III (maseur) – click AICI.

28 septembrie 2018

Rezultatul privind notarea probei practice la concursul organizat in data de 27.09.2018 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de referent III ( maseur) – click AICI.

14 septembrie 2018

Rezultatul selectiei de dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent III (maseur) – click AICI.

30 august 2018

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: referent III ( maseur) ( 1 post)
Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea
Data publicării:30.08.2018

Clubul Sportiv Municipal Oradea, din județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent III ( maseur) la sectia de sport handbal masculin.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante pentru postul de referent( maseur) sunt:

sunt absolventi de studii medii, cu diploma de bacalaureat

– vechime în muncă: 3 ani

– au absolvit cursuri de masaj şi deţin certificat de calificare profesională/ adeverinţă de absolvire/ certificat de absolvire;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 13.09.2018, ora 15.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 18.09.2018, ora 15.00

 3. Data de sustinere a probei practice: 27.09.2018, ora 10.00

 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 28.09.2018, ora 14.00

 5. Data de susţinere a probei interviu: 03.10.2018, ora:10.00

 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 04.10.2018, ora 15:00

 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 08.10.2018, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a instituției www.csmoradea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

___

2 august 2018

Rezultat final  la concursul organizat în perioada  23.07.2018-27.07.2018  pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitor teren tenis – click AICI.

30 iulie 2018

Rezultat privind notarea probei interviu la examnenul organizat în perioada 23.07.2018-27.07.2018 pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitor teren tenis – click AICI.

24 iulie 2018

Rezultat privind notarea probei practice la examenul organizat în data de 23.07.2018 pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitor teren tenis – click AICI.

17 iulie 2018

Rezultat selectie dosare la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor teren tenis – click AICI.

29 iunie 2018

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: ingrijitor( baza sportiva tenis) ( 1 post)

Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea

Data publicării:29.06.2018

Clubul Sportiv Municipal Oradea, din județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de ingrijitor la baza sportiva de tenis.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante pentru postul de ingrijitor sunt:

• Studii generale

– • Vechime în muncă: 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 13.07.2018, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 17.07.2018, ora 15.00

 3. Data de sustinere a probei practice: 23.07.2018, ora 11.00

 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 24.07.2018, ora 15:00

 5. Data de susţinere a probei interviu: 27.07.2018, ora:10.00

 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 30.07.2018, ora 15:00

 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 02.08.2018, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a instituției www.csmoradea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

___

24 aprilie 2018

Rezultat final concurs expert sportiv IA – click AICI.

20 aprilie 2018

Rezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de expert sportiv IA – click AICI.

18 aprilie 2018

Rezultat selecție dosare pentru examen promovare personal – click AICI.

17 aprilie 2018

Rezultatul privind notarea lucrarii scrise la examenul organizat in data de 12.04.2018 pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de expert sportiv IA – click AICI.

6 aprilie 2018

Anunț promovare în treaptă superioară personal – click AICI.

3 aprilie 2018

Rezultat selectie dosare de concurs pentru postul de Expert sportiv IA – click AICI.

19 martie 2018

A N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante

Publicat în data de 19.03.2018

Clubul Sportiv Municipal Oradea

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de expert sportiv IA din cadrul Compartimentului Sport

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii superioare de lunga durata, respectiv scurta durata de specialitate sportiva absolvite cu diplomă de licență

– Vechime în specialitate: 5 ani, respectiv 7 ani in activitatea specifica de conducere, coordonare sau organizare in domeniul sportului

– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie

 • Hotararea Consiliului Local nr. 922/26.10.2017 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva a Clubului Sportiv Municipal Oradea

 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea

 • LEGEA nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului (*actualizată*)

 • HOTĂRÂRE nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului

 • Ordin nr.269/2008 privind obligaţiile aflate în sarcina organizatorului de competiţii sau jocuri sportive desfăşurate în eşaloanele inferioare, precum şi pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori şi care de regulă nu sunt generatoare de violenţă

 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale actualizata

 • HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

 • HOTĂRÂRE nr. 518 din 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (*actualizată*)

 • Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 30.03.2018, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 03.04.2018

 3. Data de sustinere a probei scrise: 12.04.2018, ora 10:00

 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 17.04.2018, ora 15:00

 5. Data de susţinere a probei interviu: 19.04.2018, ora:10:00

 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 20.04.2018, ora 15:00

 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 24.04.2018, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; pentru descărcarea formularului de înscriere click AICI

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722/159280

___

16.11.2017

Rezultat final la concursul organizat in perioada 06.11-10.11.2017  pentru functia de ingrijitor teren tenis pe perioada nedeterminata – click AICI.

14.11.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ingrijitor teren tenis in perioada 06.11.2017-10.11.2017 – click AICI.

7.11.2017

Rezultatul privind notarea probei practice la concursul organizat in data de 06.11.2017 – click AICI.

31.10.2017

Rezultat selecție dosare concurs îngrijitor teren tenis ce va fi organizat în data de 06.11.2017 – click AICI.

16.10.2017

A N U N Ţ
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Funcția: ingrijitor (baza sportiva tenis) (1 post)
Instituţia: Clubul Sportiv Municipal Oradea
Data publicării:16.10.2017

Clubul Sportiv Municipal Oradea, din județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de ingrijitor la baza sportiva de tenis.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante pentru postul de ingrijitor sunt:

– Studii generale
– Vechime în muncă: 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

1. Data limită de depunere a dosarelor: 27.10.2017, ora 13.00
2. Selecţia dosarelor de concurs: 31.10.2017, ora 15.00
3. Data de sustinere a probei practice: 06.11.2017, ora 11.00
4. Data afişării rezultatelor probei practice: 07.11.2017, ora 15:00
5. Data de susţinere a probei interviu: 10.11.2017, ora:10.00
6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 14.11.2017, ora 15:00
7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 16.11.2017, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a instituției www.csmoradea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722159280.

05.07.2017

Rezultatul final la examentul organizat în perioada 27.06.2017 – 30.06.2017 pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată de îngrijitor teren tenis poate fi accesat AICI.

03.07.2017

Rezultatul privind notarea probei interviu la examenul organizat in data de 30.06.2017, pentru  ocuparea postulurilor vacante pe perioada nedeterminata de ingrijitor teren tenis poate fi consultat AICI.

27.06.2017

Rezultatul privind notarea probei practice la concursul organizat în data de 27.06.2017 pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitor teren tenis poate fi consultat AICI.

Proba interviu va avea loc în data de 30.06.2017, ora 10.00, la sediul CSM Oradea, strada Primăriei, nr. 3, et.1, camra 1.

21.06.2017

Rezultatul selecției dosarelor de concurs la concursul oganizat pentru oxuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată de ingrijitor teren tenis din cadrul CSM Oradea

1. Ghuiro Nicolae – Admis
2. Pop Aurel – Admis
3. Baran Marin – Admis

Candidații declarati admisi vor participa la concursul pentru ocuparea funcției solicitate, proba practică urmand a avea loc in data de 27.06.2017, ora 10, la Baza sportivă Antonio Alexe (carierul Ioșia – terenurile de tenis) situată în Oradea, Splaiul Crișanei, nr. 87.

Președinte Comisie concurs
Vașadi Nicușor-Radu

06.06.2017

Concurs  pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează in data de 27.06.2017, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de ingrijitori la Baza Sportiva de Tenis (3 posturi) din cadrul Compartimentului Sport.

Concursul se organizează la  Baza Sportiva Iosia. Pentru posturile de ingrijitor din cadrul Compartimentului Sport concursul consta din proba practica si interviu.

Calendarul concursului, condiţii specifice pentru concurs:

Calendarul concursului:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 19.06.2017, ora 15.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 21.06.2017, ora 15.00
 3. Data de sustinere a probei practice: 27.06.2017, ora 10.00
 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 28.06.2017, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu:30.06.2017, ora:10.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 03.07.2017, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 05.07.2017, ora 15:00

 Condiții specifice:

– Studii generale
– Vechime în muncă: 1 an

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. dosar plic

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere

– pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecţiei.

b) proba practica

– La proba practica vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
– Sunt declaraţi admişi la proba practica candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

c) interviul

– La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba practica.
– Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, respectiv proba practica  sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs  conform calendarului pentru fiecare post la secretarul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Economico- financiar, et.I, camera 3, consilier Silaghi Ioana Ramona, telefon 0722159280.

                                                                        Secretar concurs
Silaghi Ioana- Ramona

09.05.2017

Rezultatul final la examenul organizat in perioada 28.04.2017-04.05.2017 pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II pe perioada determinata – click AICI.

05.05.2017

Rezultatul privind notarea probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant pe perioada determinata de inspector specialitate II din data de 04.05.2017 – click AICI.

03.05.2017

Rezultatul privind notarea lucrarii scrise la concursul organizat in data de 28.04.2017 pentru ocuparea postului vacant pe perioada determinata de inspector specialitate II – click AICI.

24.04.2017

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru postul vacant pe perioadă determinată, inspector specialitate II – click AICI.

13.04.2017

Concurs  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante si temporar vacante

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, respectiv determinata  a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Compartiment Economico- Financiar, in data de 28.04.2017

– inspector de specialitate II( 1 post)- pe perioada determinata

 1. Compartiment Sport, in data de 08.05.2017:

– ingrijitori la Baza Sportiva de Tenis ( 4 posturi)- pe perioada nedeterminata

Concursul se organizează la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Strada Primariei, nr.3, respectiv la Baza Sportiva Iosia. Pentru posturile din cadrul compartimentului Economico- Financiar concursul consta din doua probe: proba scrisa si proba interviu.Pentru posturile de ingrijitor din cadrul Compartimentului Sport concursul consta din proba practica si interviu.

Calendarul concursului, condiţii specifice şi bibliografia pentru concurs:

 1. Compartiment Economico- Financiar:
 • Pentru funcția temporar vacanta de inspector specialitate II

Calendarul Concursului:

                 Calendarul Concursului:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 20.04.2017, ora 15.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 24.04.2017
 3. Data de sustinere a probei scrise: 28.04.2017, ora 10.00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 03.05.2017, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 04.05.2017, ora:10.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 05.05.2017, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 09.05.2017, ora 15:00

                 Condiții specifice:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 1 an
– Cunoştinţe de operare calculator.

                 Bibliografie:

 • Hotararea Consiliului Local nr. 316/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (*actualizată*)
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (**republicată**), modificata si completata cu Legea nr. 187/2012, (*actualizată*).
 • OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice , planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de a plicare a acestuia (*actualizat*).
 • HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cu modificările şi completările ulterioare
 • OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, republicata
 • ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – ACTUALIZAT
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Ordonanta de Urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea  resurselor derulate prin trezoreria statului (actualizata)
 • Ordinul 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 1. Compartiment Sport:

             Pentru  ingrijitor( Baza Sportiva de Tenis)

 Calendarul concursului:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 27.04.2017, ora 15.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 02.05.2017, ora 15.00
 3. Data de sustinere a probei practice: 08.05.2017, ora 10.00
 4. Data afişării rezultatelor probei practice: 10.05.2017, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 11.05.2017, ora:10.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 12.05.2017, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 16.05.2017, ora 15:00

Condiții specifice:
                            – Studii generale
– Vechime în muncă: 1 an

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. dosar plic

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere

– pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecţiei.

 1. b) proba scrisă, respectiv proba practica

– La proba scrisă, respectiv proba practica vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
– Sunt declaraţi admişi la proba scrisă , respectiv proba practica candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 1. c) interviul

– La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv proba practica.
– Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, respectiv proba practica  sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs  conform calendarului pentru fiecare post la secretarul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Economico- financiar, et.I, camera 3, consilier Silaghi Ioana Ramona, telefon 0722159280.

Documente (click pentru descărcare):

Formular de inscriere (descarcă AICI)
Model adeverinta vechime (descarcă AICI)

                                                                                                                                                                                      Secretar concurs
                                                                                                                                                                                    Tarsi- Csegodi Eva

12.04.2017

Rezultatul final la concursul organizat în perioada 04.04.2017 – 07.04.2017 pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, de inspector de specialitate II poate fi descărcat AICI.

10.04.2017

Rezultatul probei interviu din data de 07.04.2017,la concursul pentru ocuparea postului pe perioada nedeterminata de  inspector specialitate II poate fi descărcat AICI.

05.04.2017

Rezultatul privind notarea lucrării scrise la concursul organizat în data de 04.04.2017, pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II poate fi descărcat AICI.

28.03.2017

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru postul vacant pe perioadă nedeterminată, inspector specialitate II – click AICI.

13 martie 2017

A N U N Ţ

Concurs  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante si temporar vacante

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, respectiv determinata  a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Compartiment Economico- Financiar, in data de 04.04.2017

– inspector de specialitate II (1 post) – pe perioada nedeterminata
– inspector de specialitate II (1 post) – pe perioada determinata

 1. Compartiment Sport, in data de 05.04.2017:

– ingrijitori la Baza Sportiva de Tenis (4 posturi) – pe perioada nedeterminata

Concursul se organizează la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Strada Primariei, nr.3. Pentru posturile din cadrul compartimentului Economico- Financiar concursul consta din doua probe: proba scrisa si proba interviu.Pentru posturile de ingrijitor din cadrul Compartimentului Sport concursul consta din proba practica si interviu.

Calendarul concursului, condiţii specifice şi bibliografia pentru concurs:

 1. Compartiment Economico- Financiar:
 • Pentru funcția vacanta de inspector specialitate II:

 Calendarul Concursului:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 24.03.2017, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 29.03.2017
 3. Data de sustinere a probei scrise: 04.04.2017, ora 9.00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 05.04.2017, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu:07.04.2017, ora:9.00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 10.04.2017, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 12.04.2017, ora 15:00

 Condiții specifice:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licența
– Vechime în specialitate: 1 an
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie:

 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea si HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (*actualizată*)
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Ordonanta de Urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea  resurselor derulate prin trezoreria statului (actualizata)
 • Ordinul 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • Pentru funcția temporar vacanta de inspector specialitate II

Calendarul Concursului:

1.Data limită de depunere a dosarelor: 17.03.2017, ora 13.00
2.Selecţia dosarelor de concurs: 21.03.2017
3.Data de sustinere a probei scrise: 04.04.2017, ora 9.00
4.Data afişării rezultatelor probei scrise: 05.04.2017, ora 15:00
5.Data de susţinere a probei interviu: 07.04.2017, ora:9.00
6.Data afişării rezultatelor probei interviu: 10.04.2017, ora 15:00
7.Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 12.04.2017, ora 15:00

Condiții specifice:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 1 an
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie:

 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (*actualizată*)
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Ordonanta de Urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea  resurselor derulate prin trezoreria statului (actualizata)
 • Ordinul 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • Hotărârea Guvernului 1447/2007 privind normele financiare pentru activitatea sportivă,cu modificările si completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 1. Compartiment Sport:

 Pentru  ingrijitor( Baza Sportiva de Tenis)

 Calendarul concursului:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 24.03.2017, ora 13.00
2. Selecţia dosarelor de concurs: 29.03.2017, ora 15.00
3. Data de sustinere a probei practice: 05.04.2017, ora 9.00
4. Data afişării rezultatelor probei practice: 06.04.2017, ora 15:00
5. Data de susţinere a probei interviu: 10.04.2017, ora:9.00
6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 11.04.2017, ora 15:00
7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 13.04.2017, ora 15:00

 Condiții specifice:

– Studii de nivel mediu liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în muncă: 1 an

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. dosar plic

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere

– pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecţiei.

b) proba scrisă, respectiv proba practica

– La proba scrisă, respectiv proba practica vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.
– Sunt declaraţi admişi la proba scrisă , respectiv proba practica candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

c) interviul

– La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv proba practica.
– Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, respectiv proba practica  sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs  conform calendarului pentru fiecare post la secretarul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Economico- financiar, et.I, camera 3, consilier Silaghi Ioana Ramona, telefon 0722159280.

Documente (click pentru descărcare)

Formular de Înscriere – descăcați AICI

Model adeverinta vechim – descărcați AICI

_____

24 februarie 2017

Rezultatul final la concursul organizat in perioada 16.02.2017-21.02.2017 pentru ocuparea postului de inspector specialitate II – Descărcați AICI.

22 februarie 2017

Rezultatul privind notarea probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II din data de 16.02.2017 – Descărcați AICI.

____

Rezultatul privind notarea probei interviu la examenul  organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II din data de 16.02.2017

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Punctaj

ADMIS/RESPINS

1

Rebeles  

Valeria

81

ADMIS

 – secretar: Silaghi Ioana

___

REZULTATUL
selecţiei dosarelor de concurs la concursul oraganizat pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II din cadrul CSM Oradea

Nr. crt      Nume si prenume                                  Postul pentru care candideaza       Admis/Respins
1 .          REBELES VALERIA- CORNELIA             INSPECTOR SPECIALITATE II             Admis

Candidaţii declaraţi admişi vor participa la examenul pentru ocuparea funcţiei solicitate, proba scrisă urmând a avea loc în data de 16.02.2017 ora 10, la sediul instituţiei.

Comisia de concurs:
– preşedinte:    Sere Serban Traian
– membrii:    Oșvat Simona, Sere Nicoleta

___

Concurs  pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante

Publicat  în data de 19.01.2017
Clubul Sportiv Municipal Oradea

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector specilitate, gradul II  din cadrul Compartimentului Economico- Financiar

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 1 an.
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie

 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea si HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (*actualizată*)
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
 • Ordonanta de Urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea  resurselor derulate prin trezoreria statului (actualizata)
 • Ordinul 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12002 146180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 03.02.2017, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 08.02.2017
 3. Data de sustinere a probei scrise: 16.02.2017, ora 10:00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 20.02.2017, ora 13:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 21.02.2017, ora:10:00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu 23.02.2017, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 27.02.2017, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722/159280

___

02.12.2016

Rezultat final la examenul organizat pentru ocuparea postului de Consilier I – Descărcați AICI.

___

29.11.2016

Rezultat la proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului de Consilier I – Descărcați AICI.

___

28.11.2016

Rezultat la proba scrisa la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier I – Decărcați AICI.

___

17.11.2016

COMUNICAT

Referitor la concursul organizat in data de 24.11.2016, pentru ocuparea postului de consilier I – contabil in cadrul CSM Oradea

Lista candidatilor inscrisi – Descărcați AICI.

___

01.11.2016

Concurs  pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante

Publicat  în data de 01.11.2016
Clubul Sportiv Municipal Oradea

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier I  din cadrul Compartimentului Economico- Financiar

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 3 ani
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie

 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea si HCL 122/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiei de fotbal, a organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (**republicată**), modificata si completata cu Legea nr. 187/2012, (*actualizată*).
 • OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de a plicare a acestuia (*actualizat*).
 • OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale actualizata
 • HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 • Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale (*actualizată*)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 14.11.2016, ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 17.11.2016
 3. Data de sustinere a probei scrise: 24.11.2016, ora 10:00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 28.11.2016, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 29.11.2016, ora:10:00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 02.12.2016, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 05.12.2016, ora 15:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae model european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, din localitatea Oradea, str. Primariei, nr. 3, camera 3, județul Bihor, telefon: 0722/159280.

Atașamente

Bibliografie Consilier I

Model Adeverinta Vechime

Formular De Înscriere

_____

REZULTATUL
selecţiei dosarelor de concurs
la concursul oraganizat pentru ocuparea posturilor vacante de consilier I , inspector de specialitate II, referent sportiv  din cadrul CSM Oradea 

Nr. crt

Nume si prenume Postul pentru care candideaza Admis/Respins
1 PAVEL ANCUTA RAMONA CONSILIER I

Admis

2

CODREAN ROMINA SANDA INSPECTOR DE SPECIALITATE Admis
3 BRANDAS COSMIN REFERENT SPORTIV

Admis

Candidaţii declaraţi admişi vor participa la examenul pentru ocuparea funcţiei solicitate, proba scrisă urmând a avea loc în data de 14.04.2016 ora 10, la sediul instituţiei.

omisia de concurs:

– preşedinte: Birta Florin
– membri: Oșvat Simona
Vașadi Nicușor

_____

Concurs  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante

Publicat  în data de 18.03.2016

Clubul Sportiv Municipal Oradea

Clubul Sportiv Municipal Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. Compartiment Economico- Financiar

– Consilier I ( 1 post);
– inspector de specialitate II( 1 post)

 1. Compartiment Sport:

– referent sportiv III ( 1 post)

Concursul se organizează la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Strada Primariei, nr.3.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. Data limită de depunere a dosarelor: 01.04.2016,ora 13.00
 2. Selecţia dosarelor de concurs: 06.04.2016
 3. Data de sustinere a probei scrise: 14.04.2016, ora 10:00
 4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 18.04.2016, ora 15:00
 5. Data de susţinere a probei interviu: 19.04.2016, ora:10:00
 6. Data afişării rezultatelor probei interviu: 20.04.2016, ora 15:00
 7. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 21.04.2016, ora 15:00

Condiţii specifice şi bibliografia pentru concurs:

 1. Compartiment Economico- Financiar:Pentru funcția de consilier I

Condiții specifice:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 10 ani
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie: 

 • Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea  regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea si HCL 122/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiei de fotbal, a organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (**republicată**), modificata si completata cu Legea nr. 187/2012, (*actualizată*).
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (**republicată**) (*actualizată*).
 • HOTĂRÂRE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
 • H.G nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, (*actualizată*).
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice , planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de a plicare a acestuia (*actualizat*).
 • HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12002   193180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDIN nr. 1.661 bis din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • H.G nr. 841/ 1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinind instituţiilor publice
 • ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, republicata
 • Codul fiscal- Legea 227/2015. (*actualizată*).
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale; (*actualizată*)
 • Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Pentru funcția inspector specialitate II

Condiții specifice:

– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitate: 3 ani
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie:

 • Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea  regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotararea Consiliului Local nr. 226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea si HCL 122/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiei de fotbal, a organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (**republicată**), modificata si completata cu Legea nr. 187/2012, (*actualizată*).
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (**republicată**) (*actualizată*).
 • HOTĂRÂRE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
 • H.G nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, (*actualizată*).
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de a plicare a acestuia (*actualizat*).
 • HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12002   193180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • ORDIN nr. 1.661 bis din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • H.G nr. 841/ 1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinind instituţiilor publice
 • ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, republicata
 • Codul fiscal- Legea 227/2015. (*actualizată*).
 • Legea nr.: 273/2006 – privind finanţele publice locale; (*actualizată*)
 • Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 2. Compartiment Sport:

Pentru  referent sportiv III

Condiții specifice:

                           – Studii de nivel mediu liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Vechime în muncă: 3 ani
– Cunoştinţe de operare calculator.

Bibliografie:

 • Legea nr.69/2000 a educatiei fizice şi sportului,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;
 • Hotărârea Guvernului 1447/2007 privind normele financiare pentru activitatea sportivă,cu modificările si completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice (ianuarie 2016);
 • Hotărârea Consiliului Local nr.226/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Oradea şi HCL 122/26.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a secţiei de fotbal;
 • Legea nr.447/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Hotărârea 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării si detaşării în alte localităţi,precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. dosar plic

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere

– pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a selecţiei.

 1. b) proba scrisă

– La proba scrisă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv la selecţia dosarelor de înscriere.

– Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

 1. c) interviul

– La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

– Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea proctică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Municipal Oradeaîn termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 01.04.2016, ora 13.00 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Economico- financiar, et.I, camera 3, consilier Silaghi Ioana Ramona, telefon 0722159280.

Bibliografie consilier I si inspector de specialitate II

Bibliografie referent sportiv III

Formular de inscriere

Model adeverinta vechime