Primăria Municipiului Oradea organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar

Primăria Municipiului Oradea organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar, astfel:

– 1 post de muncitor calificat I la Seviciul Parcări
– 1 post de muncitor calificat I la Serviciul Administrare Baze Sportive și de Agrement
– 2 posturi de muncitor calificat I la Biroul Întreținere
– 6 posturi de muncitor calificat I la Compartimentul Sala Polivalentă
– 5 posturi de îngrijitor la Compartimentul Sala Polivalentă

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Oradea, P-ţa Unirii, nr.1.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 12.04.2022, ora 15,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
– 13.04.2022 / 14.04.2022 – selecția dosarelor
– Proba practică: 27.04.2022, ora 10
– Afișare rezultate: 27.04.2022
– Interviu: 29.04.2022
– Afișare rezultate finale: 03.05.2022

Condiţii specifice:

1. Compartimentul Sala Polivalentă

Funcția – muncitor calificat I – 2 posturi
– studii generale
– calificare în domeniu istalațiilor sanitare, termice, ventilație, climatizare.
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
Funcția – muncitor calificat I – 1 post
– studii generale
– calificare în domeniu electric
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
Funcția – muncitor calificat I – 3 posuri
– studii generale
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani
Funcția – îngrijitor – 5 posturi (persoane ce asigură curățenia)
– studii generale
– nu se solicită vechime în muncă

2. Biroul Întreținere

Funcția – muncitor calificat I – 1 post
– studii generale
– calificare în domeniu electric
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani

Funcția – muncitor calificat I – 1 post
– studii generale
– calificare în specialitatea: zidar, zugrav, instalator
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani

3. Serviciul Administrare Baze Sportive și de Agrement

Funcția – muncitor calificat I – 1 post
– studii generale
– calificare în domeniu mecanic de întreținere și reparații
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani

4. Seviciul Parcări

Funcția – muncitor calificat I – 1 post
– studii generale
– calificare în specialitatea: vopsitor, zugrav, lăcătuș
– vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani


Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs

Conform art. 6 din H.G.nr.286 din 23 martie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare), în vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae;
– dosar plic.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii necesare ocupării unui post de natură contractuală

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (cu modificările ulterioare):

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) Selecţia dosarelor de înscriere

– pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cum menţiunea „admis” sau „respins”, însoţite, după caz, de motivul respingerii, la sediul instutuţiei şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, în termen de zi lucrătoare de la expirarea termenului de realizare a secţiei.

b) Proba practică

Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaţilor şi se va desfăşura în baza unui plan stabilit de comisia de concurs care va include următoarele criterii de evaluare:
– capacitatea de adaptare;
– capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
– indemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
– capacitatea de comunicare;
– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice,

În cadrul probei practice candidaţii vor executa o lucrare de specialitate, urmată de prezentarea şi argumentarea operaţiilor efectuate. Lucrarea de specialitate va fi stabilită de către membrii comisiei de concurs.

c) Interviul

La proba interviu vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice/scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea practică sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 12.04.2022, ora 15,30 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Servciului Resurse Umane al Primăriei municipiului Oradea, et.I, camera 125, consilier Adrian Hrihorișan, telefon 0259437000, interior 217.

Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi respinşi, se păstrează la Serviciul Resurse Umane, timp de 6 luni de la finalizarea concursului, ulterior, acestea vor fi distruse, conform P.O. 87

Documente atașate

  • Cererea de înscriere – click AICI